Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Mezinárodní spolupráce
Aktuality - Mezinárodní spolupráce
Projekty
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : út - 22.10.2019
Svátek má : Sabina
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


AAC - Profesní kompetence a certifikace zemědělských poradců ve světě konkurenčního trhu obchodních služeb
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 65181 ; Vydáno : 2.11. 2007 ; Autor : Ing. Andrea Pekárková
mezinárodní projekt spolufinancovaný z programu Leonardo da Vinci (2005 - 2007)
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Úvod

Ústav zemědělských a potravinářských informací vypracoval projekt vztahující se k řešení otázky odborné způsobilosti a certifikace zemědělských poradců podle nových požadavků Společné zemědělské politiku EU. Projekt byl Českou národní agenturou programu Leonardo Da Vinci vybrán k realizaci a nyní již můžeme hodnotit výsledky , protože projekt se blíží ke svému závěru.

 

Projekt má název:

Profesní kompetence a certifikace zemědělských poradců ve světě konkurenčního trhu obchodních služeb (AAC)

Mezinárodní projekt s účastí partnerských organizací z Česka, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska

(Trvání projektu: září 2005 – prosinec 2007)

 

Projekt vznikl na základě potřeby přijmout změny zavedené novou Společnou zemědělskou politikou EU, které nabyly platnosti od roku 2007. Hlavním cílem Společné zemědělské politiky je venkovský rozvoj a multifunkční zemědělství. Jednou ze součástí těchto změn je nově vzniklá povinnost pro členské státy zajistit zemědělské poradenství v takovém rozsahu, aby všechny zemědělské podniky i soukromí zemědělci byli schopni dodržet opatření týkající se zlepšení ochrany přírody, péče o hospodářská zvířata a bezpečnosti potravin. Dodržení těchto opatření je podmínkou pro vyplácení dotací zemědělcům (systém kontrol bude platný od 1.ledna 2009). Opatření jsou známa pod názvem cross-compliance což se u nás často překládá jako křížová shoda, podmíněnost či křížová kontrola. Nařízení Rady EU č. 1782/2003 ukládá všem členským státům povinnost vytvořit vlastní poradenský systém pro tuto oblast. Právě tato povinnost dala vzniknout návrhu vytvořit a uskutečnit mezinárodní projekt, který by pomohl formou vzájemného sdílení zkušeností při zavádění poradenského systému v oblasti cross-compliance.

 

Co bylo cílem a jaký je výsledek projektu

 

Cílem projektu bylo analyzovat a porovnat poradenské systémy včetně jejich připravenosti na nové úkoly a na základě společných zkušeností stanovit obecný standard znalostí poradce pro cross-compliance.Cílem je zajistit vysokou úroveň poradenské pomoci pro všechny farmáře, kteří to budou potřebovat, protože si sami s legislativou v oblasti dodržování předpisů cross- compliance nebudou vědět rady.

 

Jako finální výstup byl vytvořen dokument, kde jsou soustředěny požadavky na nutné znalosti poradců, kteří nabízejí poradenské služby v oblasti cross-compliance: příručka s názvem „MANUÁL KOMPETENCE PORADCE PRO CROSS COMPLIANCE“.

Přehled požadavků je vytvořen podle jednotlivých 19 zákonných norem hospodaření, minimálních standardů SMR (Statutory Management Requirements) a podle standardů pro udržení půdy v dobrém zemědělském a ekologickém stavu GAEC (Good Agricultural and Environmental Conditions) spolu s nároky na péči o trvalé travní porosty PP (Permanent Pasture).

Vytvořený “Manuál” může být  pomůckou pro všechny, kdo se potřebují přehledně seznámit s oblastí dodržování požadavků cross-compliance. Poznatky z výsledků projektu mohou čerpat nejen uchazeči o post poradce v otázkách cross-compliance, ale i odborné střední a vysoké školy, které vychovávají odborníky pro budoucí praxi. Též může sloužit pro orientaci v problematice  komorám, profesním svazům, podnikům, úřadům a rozvojovým agenturám.

Konečná verze příručky bude po schválení  dostupná během posledního čtvrtletí roku 2007 na webových stránkách projektu : http://www. agroextension.net  (poté použít navigační tlačítka na levé straně obrazovky: International projects/AAC/ Manual)

 

Zkušenosti a závěry plynoucí z projektu

 

Nejprve zkušenosti a informace o rozdílech mezi poradenskými systémy v partnerských zemích

Současnou situaci jsme analyzovali v 1. fázi projektu v r. 2005/2006.

Přístup k zemědělskému poradenskému systému  se značně liší podle zkoumané země. Odlišné struktury zemědělství a různý historický vývoj vyžadují zvláštní poradenské řešení pro každý případ. Porovnání jednotlivých zemí ukazuje, že příklady systémů, které se ukázaly být úspěšné v jedné zemi, nemusí být vhodné pro aplikaci v jiné zemi, ale znalosti o těchto systémech poradenství  mohou být užitečné.

 

Když porovnáváme zemědělské poradenské systémy a služby v členských státech, které jsou partnery projektu AAC, zjišťujeme, že kromě dvou základních variant veřejnoprávní nebo soukromé služby existuje i forma poloprivátní, resp.systém je tvořen jak soukromými, tak státními subjekty. Nyní se zdá, že současně se zaváděním zemědělského poradenského systému podle požadavků Společné zemědělské politiky (CAP) se tyto různé stávající systémy vyvíjejí podobně.

 

V některých partnerských zemích projektu AAC se organizace změnila málo, nebo vůbec ne, např. v Rakousku je poskytovatelem služeb Agrární komora, v Polsku existuje směs veřejnoprávních a soukromých orgánů. V Bavorsku se veřejnoprávní poradenský systém mění převážně na soukromý a výběr soukromých poskytovatelů poradenských služeb se provádí „transparentním postupem“ a po něm následuje akreditační postup. Podobné řešení se plánuje v Maďarsku. V České republice a na Slovensku je systém založen na privátních poradcích.

 

 

Hodnocení jednotlivých poradenských systémů z hlediska potřeby odborné přípravy poradců pro nové úkoly

 

Členské státy měly tendenci budovat zemědělský poradenský systém (FAS) na stávajících systémech. Různé přístupy k poskytování rad ohledně cross compliance v členských státech mají několik důvodů. Jsou to například vlastnictví FAS, tradice a politická kultura v členském státu, přístup zemědělců k informačním technologiím a úroveň jejich vzdělání, struktura hospodářství a pod.

 

Pokud jde o financování, také zde existují významné rozdíly. V zásadě tu jsou tři varianty. Jednak může být FAS garantován pouze financováním ze státní pokladny, jednak může být financován přes program rozvoje venkova tj. prostřednictví fondů EU. A existuje ještě něco mezi tím, tj. části jsou financovány státem, části prostřednictvím programu rozvoje venkova.

V některých zemích (Bavorsko, Sasko, Rakousko) je program čistě financován ze státního rozpočtu. V Maďarsku, je vlastní příspěvek zemědělců na náklady poradenských služeb, jak se zdá, jeden z nejvyšších mezi partnerskými zeměmi. V Rakousku kryje (povinný) příspěvek na povinné členství v Komoře část nákladů na poradenské služby. Náklady na provozování, rozvoj a monitoring poradenského systému jsou v Maďarsku kryty ze státního rozpočtu a v ostatních zemích to není jinak. V České republice bude stát financovat prostřednictvím  EU fondu EAFRD, tj. Programu rozvoje venkova poradenskou službu v oblasti cross-compliance do 80%, zbytek  uhradí zemědělec certifikovanému poradci ze svých zdrojů.

 

Od poradců v Polsku, Maďarsku, České republice a Rakousku se požaduje vyšší (odborné) vzdělání a praktické zkušenosti. Základní a povinné pokračovací školení poradců v Maďarsku je podobné jako v Bavorsku či Sasku: V Rakousku, Bavorsku a Maďarsku existují univerzitní kursy pro zemědělské poradce.Systém přípravy poradců nemůžeme v současnosti kompletně unifikovat.

 

Jaké je poslání projektu

 

Dosáhnout efektivnějšího přístupu v profesionální přípravě poradců.

 

Podpořit, posílit myšlenku nutnosti odborného školení poradců v procesu inovace.

 

Položit základ pro další spolupráci v oblasti kvalifikační způsobilosti poradců a jejich akreditace tak, aby do budoucna vznikla možnost jednotné koncepce v této oblasti.

 

Formulace požadavků na kvalifikaci a profesionální přípravu poradců – umožní využití těchto výstupů v různých zemích – podle jejich potřeb.

 

Položit do budoucna základ k možnosti vytvoření mezinárodní stálé pracovní skupiny z národních certifikačních autorit, která by v budoucnu mohla koordinovat,zpřesňovat a zlepšovat obecný standard poradce.

 

 

Očekávaný efekt

Pokračující spolupráce mezi všemi účastníky projektu, cílovými skupinami, uživateli prostřednictvím vytvořené mezinárodní sítě.

 

Partnerství nabízí široké spektrum znalostí a možností jejich přenosu přes tuto síť jako doprovodná přidaná hodnota jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

 

Stanovení obecného standardu kompetence (profesionální způsobilosti) poradce poskytujícího služby dotované v rámci Společné zemědělské politiky (CAP) včetně znalostních a dovednostních požadavků.

 

Závěr

Všichni mezinárodní partneři projektu se shodli, že projekt byl pro ně po všech stránkách přínosný. Při hodnocení projektu partnery byly zdůrazněny tyto přínosy:

-         získání informací k porovnání současného stavu vývoje poradenských systémů zaváděných z nutnosti zabezpečit požadavky Nařízení Rady 1782/20003

-         získání informací o existujících vzdělávacích službách pro poradce, výměna zkušeností k provádění norem společenství

-         možnost využití získaných informací a znalostí pro práci se zemědělskými poradci.

-         možnost poznat připravovaný systém nástavbového vzdělávání v partnerských zemích a získat přehled o subjektech odpovědných za tyto služby.

-         příležitost navázat kontakt s institucemi různých států, které se zabývají poradenstvím a nástavbovým vzděláváním, navázání kontaktu s různými odborníky, kteří se zabývají problematikou zemědělského poradenství

-         možnost využití společně vytvořené příručky „Manuál poradce pro cross.compliance“ pro práci se zemědělskými poradci.

-         využití zkušeností z projektu AAC při zpracování programů kursů, příručky, prezentace PPT a školící materiály pro poradce.

 

Mimo to, výsledky projektu byly předneseny na mnoha konferencích a seminářích.

 

 

Ing. Zdeňka Marešová

ÚZPI

maresova@uzpi.cz

 

 

 


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
KKIG - tematické okruhy pro závěrečný test (úroveň A)
KKIG - tematické okruhy pro závěrečný test (úroveň B)
Ukázky závěrečných testů z minulých let ">KKIG - ukázky závěrečných testů úrovně A
KKIG - ukázky závěrečných testů úrovně B
Publikace "Ochrana životního prostředí ČR se zaměřením na zemědělství"
E-kurzy pro pedagogy středních zemědělských škol
KKIG - výsledky závěrečného testu ze dne 26.11.2018
KKIG - výsledky závěrečného testu ze dne 19.11.2018
KKIG - výsledky závěrečného testu ze dne 20.11.2018
KKIG - výsledky závěrečného testu ze dne 12.11.2018

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
 

">Spolupráce MAS Pošumaví a Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech
Znalost práv a povinností myslivecké stráže - kurz
Pracovní setkání v portugalské Caminze - projekt REMA
Projekt v rámci programu Socrates/Grundtvig2
Setkání zástupců Škol obnovy venkova
Nově přijatí pracovníci - vzdělávání
Základní kurz o Evropské unii
Praktická ukázka hodnocení kvality půdy na farmě.

">Polní den - Hodnocení kvality půdy
Upozornění na aktualizaci Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE