Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Agroporadenství

Navigace
Poradenství
Expertní systémy a metodiky
Odborné kurzy a studijní materiály pro pedagogy škol TVZ
Vzdělávání v ČR
Mezinárodní spolupráce
Aktuality - Mezinárodní spolupráce
Projekty
Zemědělské školy
Informační podpora
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel
      VSTUP PRO PORADCE

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Není aktivována žádná anketní otázka.

Web informace
Dnes : čt - 21.11.2019
Svátek má : Albert
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


FOR.MA.AGRI - článek k projektu
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 69096 ; Vydáno : 16.1. 2008 ; Autor : Ing. Andrea Pekárková
Mezinárodní projekt spolufinancovaný z programu Leonardo da Vinci
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Účast Ústavu zemědělských a potravinářských informací v mezinárodním projektu FOR.MA.AGRI. – Bezpečnost práce při používání zemědělské mechanizace

Partneři projektu

Projekt FOR.MA.AGRI byl realizován v rámci programu EU, Leonardo da Vinci. Předkladatelem a koordinátorem projektu byl španělský odborový svaz zemědělství a výživy Federación Agroalimentaria de CCOO, pro který operativně řízení projektu zajišťovala španělská agentura Estudios Europeos DECLERQ S.L. España. Dalšími partnery projektu byli: Ústav zemědělské mechanizace ministerstva zemědělství Španělska (Ministerio de Agricultura. Estación Mecánica Agrícola), španělský Ústav ochrany zdraví při práci, Navara (Instituto Navarro de Salud Laboral), Vědecký ústav zemědělské environmentální techniky z Francie (Cemagref). Národní ústav zemědělské mechanizace z Itálie (Enama), Asociace pracovníků v zemědělství a výživě z Itálie (Associazione lavoratori produttori agroalimentari), Institut výzkumu venkova a vod, odbor zemědělské mechanizace z Portugalska (Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica Divisão de Mecanização Agrária), polský Ústav pro výstavbu, mechanizaci a elektrifikaci v zemědělství (Institut Budownictwa, Mechanizacji i Elektrifikaci rolnictva) a Ústav zemědělských a potravinářských informací.

Cíl projektu FOR.MA.AGRI

Hlavním záměrem projektu FOR.MA.AGRI bylo vypracovat vzdělávací materiály, které budou inovativní a zároveň zaměřené na vybrané cílové skupiny tj. malé a střední podniky a zemědělce samostatně pracující v agrárním sektoru. Krom toho budou respektovat různorodost podniků v rámci sektoru a také budou brát  zřetel na věkovou strukturu uživatelů. Projekt se zaměřil především na mladé pracovníky, brigádníky a imigranty. Všechny tyto vybrané skupiny představují alternativu, zabezpečující kontinuitu zaměstnanosti v sektoru zemědělství.
Tyto materiály měly podpořit správné používání traktorů a dalších zemědělských strojů, tak aby bylo dosaženo následujících cílů:
            • zlepšit bezpečnost a v důsledku toho snížit pracovní nehodovost v sektoru, kde dochází k četným pracovním úrazům,
            • zajistit náležitou údržbu strojů a docílit optimální využití zemědělských strojů. Výchozím bodem je přetrvávající nedostatek znalostí a dovedností, panující mezi pracovníky agrárního sektoru v Evropské unii, pokud jde o správné zacházení se stroji používanými v zemědělské výrobě (traktory, secí stroje, sklízecí mlátičky, kultivátory, samochodné řezačky, atd.). Toto je hlavní příčina pracovních úrazů , které se každoročně opakují a které mají často souvislost s nedostatečnou údržbou strojového parku, což vede také ke ztrátám efektivity výroby.
   
Výchozí stav

Nedostatek znalostí a dovedností nezbytných ke správnému efektivnímu užívání zemědělské techniky potvrdilo také šetření, které v rámci první fáze projektu realizovaly všechny organizace do projektu zapojené. Většina hodnotících zpráv těchto šetření zdůrazňuje, že mnohdy jediným zdrojem informací (a tedy i vzdělávacím základem), kterým dnes disponují mnozí uživatelé strojů v zemědělském sektoru, jsou návody výrobců, jejichž obsah je často málo didaktický, obtížně srozumitelný a aplikovatelný zemědělci, zvláště pak v případě cílových skupin projektu.
Na druhé straně je třeba říci, že používané zemědělské stroje jsou samy o sobě také často zastaralé (jako příklad lze uvést Španělsko, kde okolo 30 % zemědělských traktorů je starších 20 let). Zároveň nejsou k dispozici informace o správném způsobu používání těchto zastaralých strojů.
Tyto nedostatky jsou výraznější v případě malých a středních podniků, tradičně málo přístupných k odbornému vzdělávání z již notoricky známých důvodů nedostatku prostředků a času. S ohledem na popsanou perspektivu, projekt FOR.MA.AGRI navrhl vytvoření centralizovaného systému odborného vzdělávání, zaměřeného na správné používání zemědělských strojů i s ohledem na jejich údržbu a bezpečnost při práci s nimi. Součástí záměru bylo i udržení a podpora konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v sektoru, který se nachází v jasné fázi recese na celém území Evropy.

Lze tedy říci, že  projekt FOR.MA.AGRI si kladl za cíl splnit dvojí účel:
            • vyvinout nové, inovativní a komplexní vzdělávací moduly v několika jazycích, ke kterým budou mít přístup koncoví uživatelé (malé a střední podniky, mladí lidé, imigranti…),
            • usnadnit přístup k profesnímu vzdělávání skupinám, které k němu dosud nemají běžný přístup, prostřednictvím podpor a prostředků, které nabízejí informační a komunikační technologie. Využití moderních vzdělávacích technologií pro efektivní a bezpečné používání zemědělské mechanizace cílovými skupinami.  Mladí lidé, brigádníci a imigranti tak získají možnost zaujmout kvalifikované pracovní pozice v sektoru.

Jednotlivé fáze projektových aktivit v období let 2004 - 2007

Projekt byl zahájen v listopadu 2004 v Madridu. Celková doba trvání projektových aktivit byla stanovena v rámci tří fází na období tří let. Počáteční činnosti byly spojeny s analýzou aktuální situace ve sledovaném sektoru v jednotlivých zúčastněných státech. Na toto navazovala tvorba studijních textů a dalších didaktických materiálů. Poslední etapa pak byla zaměřena na pilotní ověřování navržených kurzů a vytvořených studijních podpor a následné začlenění zpracovaných výstupů projektu k využití potenciálními uživateli.

ÚZPI se aktivně podílelo především na činnostech první a třetí fáze plnění projektu.
V první fázi jsme na základě metodiky a dotazníků vypracovaných koordinátory projektu provedli šetření, jehož účelem bylo získání informací o vzdělávacích a tréninkových potřebách v oblasti správného tzn. bezpečného efektivního používání zemědělské mechanizace v zemědělských podnicích v České republice. V průběhu března roku 2005 jsme zaslali dotazníky třiceti respondentům, kteří pracují na odpovědných pozicích jako pedagogové, výrobci a prodejci zemědělské mechanizace, manageři a majitelé zemědělských podniků, nebo pracovníci Inspekce práce a specialisté na bezpečnost práce v zemědělství. Získané informace jsme zpracovali, poté přeložili do anglického jazyka a zaslali k dalšímu zpracování koordinátorovi projektu.
Na druhé fázi projektu se podílelo pouze několik vybraných partnerů v čele se španělským Ústavem zemědělské mechanizace ministerstva zemědělství a Ústavem ochrany zdraví při práci v Navaře, kteří vytvořili  vlastní návrh vzdělávacího systému a rozpracovali studijní podpory. Tito partneři vytvořili  celkem devět modulů vzdělávání zaměřených na vzdělávací cíle projektu.
        I.Modul : Práce s traktory
       II.Modul : Opravy zemědělské techniky
      III.Modul : Práce se stroji propojenými náhony
     IV.Modul : Osobní ochranné pomůcky
      V.Modul : Práce se samojízdnými stroji (žací mlátičky a  další sklízeče)
     VI.Modul : Práce se samojízdnými stroji (malotraktory a motorové půdní frézy )
    VII.Modul : Práce s motorovou pilou
   VIII.Modul : Práce se závěsnými stroji 
     IX.Modul : Úspory a efektivní využití energie a paliva.

V rámci třetí  fáze jsme v souladu s propozicemi koordinátora vybrali z navržených modulů téma pro realizaci pilotních kurzů a to „Bezpečné a efektivní používání samojízdných strojů“. Po přeložení textů ze španělštiny a jejich odborné korektuře jsme připravili grafický design a tisk české verze. Pro realizaci pilotních kurzů jsme přizvali ke spolupráci zkušené pedagogy a odborníky s praxí v oblasti vzdělávání, osvěty a kontrol v sektoru zemědělství, zvláště ve správném používání zemědělské mechanizace. Ve spolupráci s vybranými experty byl vypracován studijní plán kurzu. Byly též připraveny hodnotící dotazníky a to jak pro účastníky kurzů, tak i pro lektory kurzů.

Do spolupráce na přípravě a realizaci pilotních kurzů v České republice se aktivně zapojili studenti a pedagogové SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky z Českých Budějovic a Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim. Ve čtyřech pilotních kurzech se účastnilo celkem 64 posluchačů, kteří pak vyplnili hodnotící dotazníky. Hodnocení posluchačů, pedagogů a expertů na bezpečnost práce byla zpracována, závěry přeloženy do anglického jazyka a zaslány koordinující organizaci.

V konečné fázi byli po korekcích poskytnuty všem účastníkům projektu jako výstupy projektu přístupy k webovým stránkám s  textovými  materiály kurzů ke všem devíti modulům (ve španělské a anglické verzi), DVD disk s krátkými instrukčními pořady k některým modulům a Soubor tabulek se základními pokyny a zásadami správné a efektivní práce ke každému z modulů určené pro operativní proškolování na pracovištích. Informace k výstupům projektu FOR.MA.AGRI můžete získat na následujících webových stránkách: www.agroporadenstvi.cz / Vzdělávání v ČR / Mezinárodní spolupráce – informace jsou zde dostupné v českém jazyce a  http://80.38.213.111/formaagri/ - většina informací je dostupná v anglickém, francouzském, italském, portugalském a španělském jazyce. Některé dokumenty jsou i v jazycích ostatních partnerů projektu.

Ing.Josef Kaše, Ing.Andrea Pekárková

                   

 

 

 

 

 


Aplikace
Infopult
Terminologický slovník
Agronavigátor Set

Registry
Registr poradců MZe

Kalendář akcí
Předchozí měsíc listopad 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dnešní články
KKIG - tematické okruhy pro závěrečný test (úroveň A)
KKIG - tematické okruhy pro závěrečný test (úroveň B)
Ukázky závěrečných testů z minulých let ">KKIG - ukázky závěrečných testů úrovně A
KKIG - ukázky závěrečných testů úrovně B
Publikace "Ochrana životního prostředí ČR se zaměřením na zemědělství"
E-kurzy pro pedagogy středních zemědělských škol
KKIG - výsledky závěrečného testu ze dne 26.11.2018
KKIG - výsledky závěrečného testu ze dne 19.11.2018
KKIG - výsledky závěrečného testu ze dne 20.11.2018
KKIG - výsledky závěrečného testu ze dne 12.11.2018

Nejčtenější články
Zemědělský poradce ve stáji - II. Telata
 

">Spolupráce MAS Pošumaví a Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech
Znalost práv a povinností myslivecké stráže - kurz
Pracovní setkání v portugalské Caminze - projekt REMA
Setkání zástupců Škol obnovy venkova
Projekt v rámci programu Socrates/Grundtvig2
Nově přijatí pracovníci - vzdělávání
Základní kurz o Evropské unii
Praktická ukázka hodnocení kvality půdy na farmě.

">Polní den - Hodnocení kvality půdy
Upozornění na aktualizaci Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující
Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR
Knihovna Antonína Švehly

Knihovna Antonína Švehly
Ekonomické normativy stroju

Ekonomické normativy stroju
Cross Compliance - kontrola podmíninosti

Cross Compliance - kontrola podmíninosti
PORTÁL FARMÁŘE

PORTÁL FARMÁŘE